Visionen


Full Gospel Business Men's Fellowship International - FGBMFI - är en sammanslutning av affärs- och yrkesmän som har ett gemensamt - en personlig tro på Jesus Kristus.

Clifton's Cafeteria
År 1952 träffades, en gång i veckan, en liten grupp affärsmän på Clifton's Cafeteria i Los Angeles till gemensam frukost och bönestund. Initiativtagare var en ung mejerist som hette Demos Shakarian. Sedan en tid tillbaka hade han sponsrat ett antal framgångsrika evangelisationssatsningar i södra Kalifornien, men dessa frukostsamlingar var något helt nytt i kristna sammanhang. Männen som kom tillsammans kallade sig för Full Gospel Business Men's Fellowship International, men den lilla nyfödda organisationen hade med knapp nöd överlevt sitt första år. Demos hade ur egen ficka fått stå för omkostnaderna, och intresset för sammankomsterna hade sakta men säkert svalnat, tills endast 15 män var närvarande på 1-årsdagen för den nya organisationen. Men dagen före den frukostsamling som Demos förväntade sig skulle bli den sista, och därmed slutet på den vision han trott sig ha fått från Gud, fick han göra en stark andlig upplevelse. Han hade arbetat sig trött för att förverkliga sin dröm, visionen om en sammanslutning av kristna, pånyttfödda affärs- och yrkesmän som i sitt yrkesliv skulle vittna om sin personliga tro på Jesus Kristus.

Synen
Då Demos var i bön, fick han se vad Gud genom sin Ande skulle göra. Demos fick se en syn där han såg jorden sakta rotera under sig. Medan de olika kontinenterna passerade, såg han män från många olika länder, med olika hudfärg och klädda på sitt lands karakteristiska sätt. Deras huvuden var djupt nedböjda och de utstrålade förtvivlan och uppgivenhet. Plötsligt skedde en dramatisk förändring. De lyfte alla på sina huvuden och höjde sina armar upp i lyften i tillbedjan till Gud.

Bekräftelsen
Dagen därpå kom två män, oberoende av varandra, till frukostmötet. En av dem gav en stor penninggåva. Den andre hade känt en stark inre maning att hjälpa till med att starta en tidning. Denna morgonsamling blev startpunkten för något som Demos aldrig kunnat göra sig en föreställning om. FGBMFI är idag en världsvid lekmannarörelse. Grunden för detta globala arbete är människor som har en personlig tro på Jesus Kristus. Han som sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.